அவளும் நானும்

அவளும் நானும்
ஆண்மையும் வீரமும்
இசையும் இனிமையும்
ஈகையும் தேவையும்
உழைப்பும் உயர்வும்
ஊடலும் காதலும்
எழுத்தும் பொருளும்
ஏற்றமும் இறைப்பும்
ஐயும் பெண்மையும்
ஒருமையும் தனிமையும்
ஓடமும் நதியும்
ஓளடதமும் பிணியும்
கம்பனும் கவியும்
மலையும் முகடும்
மடுவும் கரையும்
விடலையும் வேகமும்
முதுமையும் தளர்வும்
தமிழும் பழமையும்
நீயும் நானும் !

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *