அந்நியன்

When we were born,
everyone were strangers,
except mother..

அந்நியன்- Stranger
———-*———
உன்னை அந்நியன் என எங்ஙனம் கூறுவேன்
உனக்கும் எனக்கும் அறிமுகம் இல்லையாம்
இருளுக்கா ஒளியை அறிமுகம் செய்வது?
இருள் இல்லாமல் ஒளி எதற்கு!

உன்னை அந்நியன் என எங்ஙனம் கூறுவேன்
நீயும் நானும் பேசவே இல்லையாம்
மலரும் மதுவும் பேசவா வேண்டும்
மலரில்லையேல் மது ஏது?

உன்னை அந்நியன் என எங்ஙனம் கூறுவேன்
நீயும் நானும் சந்திப்பதே இல்லையாம்
அலையும் கரையும் சந்திக்கவா வேண்டும்
கரையில்லையேல் அலை ஏது?

இருளும் ஒளியும் போல
மலரும் மதுவும் போல
அலையும் கரையும் போல
சிந்தையும் செயலும் போல
என்னுள் நிறைந்தே இருக்கும்
உன்னை அந்நியன் என எங்ஙனம் கூறுவேன்

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *