தாய்மை

தாய்மை

நான் யார் உனக்கு?
நம் தம்மில் பந்தம் உண்டோ
நல்ல பரிச்சியம் உண்டோ
நாம் கண்டது உண்டோ

என் தாய்மொழி கூட
நீ அறிந்திடவில்லை
என் விலாசம் பற்றி
உனக்கு கவலையில்லை

உன் குரலை நான் கேட்டது -இதுவே முதல் முறை
உனக்கு பிடித்த உணவை சமைக்கிறேன்
எப்போது வருகிறாய் புசிப்பதற்கு என்றாயே?
தாய்மை தரணியின் உயிர்பு!

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *