அவளை பற்றி

அவளை பற்றி

அவளை பற்றி கவி எழுதும்

ஆசை அறவே இல்லை எனக்கு

ஆனாலும் கூட,

அவள் நினைவில்என்

எழுதுகோல் மைப்பட்டு கருவுருகின்றன காகிதமெல்லாம்..

 

அவளை பற்றி வர்ணிக்க வார்த்தைகள் தேடினேன்

தொன் மொழியாம் கன்னிதமிழ் கைவிரித்தது

உலக மொழிகளலெல்லாம் ஒடி ஒழிகின்றன

புது மொழி வேண்டும் இனி அவளை வர்ணிக்க..

 

குமரி கண்டம் விட்டுச்சென்ற சொச்சம் அவள்

மேற்கத்திய கலாசாரமெல்லாம் அவள் முன்னால்

மண்டியிட்டு அழுகின்றனபாவமடி

உன் கலாசாரத்தின் கடைகண் காட்டு

மேற்கத்தியம் மோட்சம் பெறட்டும்

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *